نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

درمان دیسک بدون عمل جراحی با لیزر ، اوزون و دیسکوژل 

بیماری دیسک کمر باعث درد کمری میشود که به اندامهای تحتانی تیر میکشدو اغلب

درمان غیر جراحی دارد. درمواردی با روش های غیر  جراحی لیزر بدون بیهوشی

و بدون تیغ زدن بدن بیمارمیشه بهبودی مناسبی ایجاد کرد.