نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

درمان خونریزی و تومور های مغزی

از علایم تومورهای مغزی میتوان ب سردرد تشنج ضعف اندامها کاهش بینایی …اشاره کرد که با تشخیص به موقع می توان از بروز عوارض بعدی پیشگیری کرد.