نظرات بیماران

نظر بیماران دکتر محمد مهدی سلیمانی

آدرس ها

آدرس و اطلاعات تماس

درمان انواع دفورمیتی فقرات

اختلات دفورمیتی ستون فقرات شامل اسکولیوز و کایفوز و کایفو اسکولیوز جزو بیماریهای ستون فقرات می باشد که در بیماران علامتدار به روش جراحی اصلاح می شود و درصورت عدم درمان ممکن باعث درد و ضعف پاها بشود.سرخوردگی مهره های کمری یا اسپوندیلو لیستزیس با درد کمر شدید که به اندامهای تحتانی تیر می کشد مشخص می شود که به روش جراحی پلاتین گذاری قابل اصلاح بوده و دردهای بیمار تا حد بسیار زیادی بهبود پیدا می‌کند